حیوانات | کینگ2نت

.

بیشتر کسانی که ماهی نگه داری میکنند میخواهند بدانند که چطور میتوانند جنسیت ماهی خود را تشخیص دهند. در برخی موارد تعیین جنسیت ماهی کاری ساده است ولی در برخی موارد کاری بس دشوار است اگر غیر ممکن نباشد. و دلیل آن تنوع گسترده ای بین گونه های ماهی است. با اینکه صدها گونه از ماهی ها به عنوان حیوان خانگی نگه داری میشوند به راحتی میتوان مشاهده کرد که برای یک گونه موثر است ولی برای گونه دیگر نیست.

تعیین جنسیت کار خیلی ضروریه.مخصوصا برای افراد مبتدی. خوش بختانه تعیین جنسیت مرغ عشق خیلی آسون تر از تعیین جنسیت هم خانواده های این پرندست برای فھمیدن جنس نر و مادهمرغ عشق بھترین گزینه توجه به پوستی است که در بالای منقار قرار دارد ، (و سوراخھای بینی در آن قرار دارد) می باشد .